( Căn bản công qui định tập để thi lên đai )

I. Tấn pháp:

* Thượng tấn:  1. Lập tấn
  2. Hạc tấn
* Trung tấn:                   3. Trung bình tấn
  4. Đinh tấn
  5. Trảo mã tấn
  6. Xà tấn
  7. Âm dương tấn
* Hạ tấn: 8. Qui tấn
  9. Tọa tấn

II. Thủ pháp:

* Bộ thôi sơn; 1. Thôi sơn trực diện
  2. Thôi sơn tả chi
  3. Thôi sơn ưng trảo
  4. Thôi sơn bán hạ
  5. Thôi sơn hữu vực
  6. Thôi sơn khóa hậu
  7. Thôi sơn cổn cầu
   
* Bộ hùng chưởng;        1. Thần thông thượng chưởng
  2. Mãnh công độc chưởng
  3. Âm dương phát chưởng
  4. Song long thần chưởng
  5. Lôi công hạ chưởng
   
* Bộ phượng dựt; 1. Phượng dựt ẩn long
  2. Phượng dựt loan đài
  3. Phượng dựt thần xà
  4. Phượng dựt kim chung
  5. Phượng dựt bạt hổ
  6. Phượng dựt bạt phong
  7. Phượng dựt hoành phong
   
* Bộ cương đao; 1. Cương đao trảm thạch
  2. Cương đao phạt mộc
  3. Cương đao lìa cành
  4. Cương đao khai vị
  5. Cương đao sát thích
  6. Cương đao diệt khí
  7. Cương đao khai môn
   
* Bộ thủ chỉ; 1. Độc chỉ dương cương
  2. Song chỉ thu châu
  3. Tam chỉ thần ưng
  4. Tứ chỉ dương hầu
  5. Ngũ chỉ thu tâm

III. Cước pháp:

* Bộ tiền cước; 1. Long thăng cước
  2. Trực tiêu cước
  3. Tảo phong cước
  4. Thiết tiêu cước
  5. Tảo địa cước
  6. Đảo sơn cước
  7. Lôi công cước
  8. Kim tiêu cước
  9. Bàn long cước
   
* Bộ hậu cước; 1. Nghịch lân
  2. Lưu vân cước
  3. Hổ vỹ cước
  4. Câu liêm cước
   
* Bộ phi cước; 1. Đồng tước song phi
  2. Thăng thiên độc cước

 

Lên trên