A. THI LÊN ĐAI TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 4 (DO VÕ ĐƯỜNG TỔ CHỨC)

B. THI LÊN ĐAI TỪ CẤP 5 ĐẾN CẤP 8 (DO CHI HỘI TỔ CHỨC):

I. CẤP 5:

* THỂ LỰC : ( 30 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH:

- TẤN PHÁP ( TRỌN BỘ )

- THỦ PHÁP: + BỘ THÔI SƠN + BỘ HÙNG CHƯỞNG + BỘ PHƯỢNG DỰT

- CƯỚC PHÁP :+ BỘ TIỀN CƯỚC

* 01 BÀI QUYỀN VÕ PHÁI :   - TAM HỢP QUYỀN

* 05 THẾ TỰ VỆ

II. CẤP 6 :

* THỂ LỰC : ( 30 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH :

- TẤN PHÁP ( TRỌN BỘ )

- THỦ PHÁP: + BỘ HÙNG CHƯỞNG + BỘ PHƯỢNG DỰT + BỘ CƯƠNG ĐAO

- CƯỚC PHÁP: ( TRỌN BỘ TIỀN CƯỚC ) +  2 HẬU CƯỚC (CÂU LIÊM - NGHỊCH LÂN)

* 02 BÀI QUYỀN VÕ PHÁI :

-  TAM HỢP QUYỀN

-  TỨ MÔN KHAI QUYỀN

* 05 THẾ TỰ VỆ

III. CẤP 7 :

* THỂ LỰC : ( 30 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH :

- TẤN PHÁP : ( TRỌN BỘ )

- THỦ PHÁP : ( TRỌN BỘ )

- CƯỚC PHÁP : (TRỌN BỘ TIỀN CƯỚC) + (TRỌN BỘ HẬU CƯỚC)

* 01 BÀI QUYỀN QUI ĐỊNH : - LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

* 01 BÀI QUYỀN VÕ PHÁI :  -  TỨ MÔN KHAI QUYỀN

* 05 THẾ TỰ VỆ

IV. CẤP 8 :

* THỂ LỰC ( 30 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH : ( TRỌN BỘ )

* 01 BÀI BINH KHÍ QUI ĐỊNH : - TỨ LINH ĐAO

* 01 BÀI BINH KHÍ VÕ PHÁI : - ĐẢ HỔ LƯỠNG ĐẦU CÔN

* 05 THẾ TỰ VỆ HOẶC 05 THẾ SONG LUYỆN TAY KHÔNG VỚI TAY KHÔNG

 

C. THI LÊN ĐAI TỪ CẤP 9 ĐẾN CẤP 14 ( DO HỘI TỈNH TỔ CHỨC ) :

I. CẤP 9 :

* THỂ LỰC ( 30 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH : ( TRỌN BỘ )

* 01 BÀI QUYỀN QUI ĐỊNH : - LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

* 01 BÀI BINH KHÍ QUI ĐỊNH : - TỨ LINH ĐAO

* 01 BÀI QUYỀN VÕ PHÁI : - MAI HOA NGŨ LỘ QUYỀN

* 05 THẾ TỰ VỆ HOẶC 05 ĐẤU LUYỆN TAY KHÔNG VỚI TAY KHÔNG

II. CẤP 10 :

* THỂ LỰC ( 30 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH : ( TRỌN BỘ )

* 01 BÀI QUYỀN QUI ĐỊNH : - LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

* 01 BÀI BINH KHÍ QUI ĐỊNH : - ROI THÁI SƠN

* 01 BÀI QUYỀN VÕ PHÁI : - MIÊU THỂ DIỆN

* 05 THẾ TỰ VỆ HOẶC 05 THẾ ĐẤU LUYỆN TAY KHÔNG VỚI TAY KHÔNG

III. CẤP 11 :

* THỂ LỰC ( 40 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH : ( TRỌN BỘ )

* 01 BÀI QUYỀN QUI ĐỊNH : - HÙNG KÊ QUYỀN

* 01 BÀI BINH KHÍ QUI ĐỊNH : - ROI THÁI SƠN

* 01 BÀI BINH KHÍ VÕ PHÁI : - TRUY LONG ĐAO

* 05 THẾ TỰ VỆ HOẶC 05 THẾ ĐẤU LUYỆN TAY KHÔNG VỚI BINH KHÍ

IV. CẤP 12 :

* THỂ LỰC ( 40 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH : ( TRỌN BỘ )

* 01 BÀI QUYỀN QUI ĐỊNH : - LÃO MAI QUYỀN

* 01 BÀI BINH KHÍ QUI ĐỊNH : - HUỲNH LONG ĐỘC KIẾM

* 01 BÀI BINH KHÍ VÕ PHÁI : - THẬP TAM THẾ KIẾM

* 05 THẾ TỰ VỆ VÀ 05 THẾ ĐẤU LUYỆN TAY KHÔNG VỚI BINH KHÍ

* THI LÍ THUYẾT : QUY CHẾ HỘI, LUẬT THI ĐẤU VCT ( 10 CÂU )

V. CẤP 13 :

* THỂ LỰC ( 40 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUI ĐỊNH : ( TRỌN BỘ )

* 01 BÀI QUYỀN QUI ĐỊNH : - NGỌC TRẢN QUYỀN

* 01 BÀI BINH KHÍ QUI ĐỊNH : - SIÊU XUNG THIÊN

* 01 BÀI BINH KHÍ VÕ PHÁI : - CHẤP THỦ ĐẲNG CÔN

* 05 THẾ TỰ VỆ VÀ 05 THẾ ĐẤU LUYỆN BINH KHÍ VỚI BINH KHÍ

* THI LÍ THUYẾT : QUY CHẾ HỘI, LUẬT THI ĐẤU VCT ( 10 CÂU )

VI. CẤP 14 :

* THỂ LỰC ( 40 CÁI HÍT ĐẤT )

* CĂN BẢN CÔNG QUY ĐỊNH : ( TRỌN BỘ )

* 02 BÀI BINH KHÍ QUI ĐỊNH : - BÁT QUÁI CÔN - ĐỘC LƯ THƯƠNG

* 01 BÀI QUYỀN VÕ PHÁI : - SONG LONG ĐĂNG MÔN

* 05 THẾ TỰ VỆ VÀ 05 THẾ ĐẤU LUYỆN BINH KHÍ VỚI BINH KHÍ

* THI LÍ THUYẾT : QUY CHẾ HỘI, LUẬT THI ĐẤU VCT ( 10 CÂU )

D. THI LÊN ĐAI TỪ CẤP 15 ĐẾN CẤP 18 ( DO LIÊN ĐOÀN VTCT VIỆT NAM TỔ CHỨC )

Lên trên